• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
czwartek, 23 października 2014
ZESPÓŁ BRZEGOWIACY POSZUKUJE AKORDEONISTY
środa, 22 października 2014

Zespół Brzegowiacy z Brzegu Głogowskiego poszukuje akordeonisty dla zespołu folklorystycznego. Zainteresowanych,  dysponujących chęcią współpracy i wolnym czasem prosimy o kontakt z P. Julianem Kobiałko – sołtys wsi Brzeg Głogowski pod nr. tel. 663382323, lub z Urzędem Gminy  Żukowice P. Emilia Prokopczak – Sekretarz gminy – tel. 76 831-42-41
 
WYNIKI KONSULTACJI W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻUKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
wtorek, 21 października 2014
Na podstawie Uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy od 18 września do 2 października 2014 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Więcej…
 
ROZPOCZĘTO PRACE NA DRODZE W M. KAMIONA
poniedziałek, 20 października 2014
Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: Odbudowa drogi w m. Kamiona (dz. nr 123/3) w km 00+000 – 00+120, gm. Żukowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.].  Zadanie ma na celu wykonanie na przedmiotowym odcinku nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej z odwodnieniem powierzchownym do ścieku usytuowanego do krawędzi nawierzchni. Woda opadowa z remontowanej nawierzchni za pośrednictwem ścieku zostanie odprowadzona do istniejącego rowu przy drodze gminnej. Szerokość nawierzchni bitumicznej 3,5 m, dł. 120 m.
Na wykonanie remontu Gmina Żukowice otrzymała dotację w wysokości 80 000,00 zł na podstawie promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Łączna wartość prac to kwota prawie 100 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec października br.
Więcej…
 
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻUKOWICACH
poniedziałek, 20 października 2014
 Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z póź. zm. ) Gminna Komisja Wyborcza w Żukowicach informuje że w dniu 22 października 2014 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Żukowice sala Nr 1 przyznane zostaną w drodze losowania numery dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego . Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żukowice – siedzibie komisji oraz na stronie internetowej Gminy Żukowice .
                                                                    Przewodniczący
                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej w Żukowiach
                                                                 Iwona Piechowiak
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 20 października 2014
 Informuję, że zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, ze zm. ) oraz zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 22 października 2014 r. ( środa ) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Żukowice - sala posiedzeń odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Żukowice dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województw oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

                                                                                      Wójt Gminy Żukowice
                                                                                       Krzysztof Wołoszyn
 
GIMNAZJALIŚCI Z NIELUBI NA XIV ZJEŹDZIE RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
piątek, 17 października 2014
9 października 2014 r. grupa uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi wzięła udział w XIV Spotkaniu Rodziny Szkół im Jana Pawła II na Jasnej Górze.

Dla uczniów była to już 8 pielgrzymka do Częstochowy, podczas której uczestniczyli w uroczystej Mszy św. na błoniach z udziałem pocztów sztandarowych szkół noszących imię Jana Pawła II z całej Polski. Mszy przewodniczył J.E. Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Ksiądz Biskup Henryk Tomasik.
Więcej…
 
PROJEKT „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻUKOWICE NA LATA 2014 – 2017 Z PERSPEKTYWĄ DO 2021 ROKU”
czwartek, 16 października 2014
Informacja Wójta Gminy Żukowice o przystąpieniu do opracowania projektu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żukowice na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 roku”
Pliki do pobrania:
treść informacji
projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Żukowice ....
 
 
OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
środa, 15 października 2014
alt
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi był świętem wyjątkowym. Dokonano oficjalnego otwarcia nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i zakończenia termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Nielubi.
Na uroczystość przybyli znamienici goście: Poseł na sejm RP – Ewa Drozd, Sekretarz Fundacji Polska Miedź – Krzysztof Kułacz, Wicestarosta Powiatu Głogowskiego – Grzegorz Aryż, Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Groffik, Wójt Gminy Kotla – Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn, Sołtys wsi Nielubia – Irena Siewiera, przedstawiciel Rady Rodziców – Krzysztof Jasiński. Wszyscy gratulowali efektów przeprowadzonego remontu, życzyli satysfakcji z nowo otwartego, zmodernizowanego obiektu, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrazili słowa uznania wobec pracowników szkoły. Każdy z zaproszonych gości przekazał upominek z wyrazami nadziei, że unowocześnienie sali, gimnastycznej przyczyni się do wychowania rzeszy sławnych sportowców. Chcemy podzielić się naszą radością z naszej wyremontowanej sali, zakończenia termomodernizacji. Udało się to zrobić dzięki właśnie ludziom dobrej woli i dobrego serca, którzy są z nami i nam pomagali. Dziś mamy satysfakcję, to efekty szerokiej współpracy – powiedział Krzysztof Wołoszyn – wójt Gminy Żukowice.
Dokończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz remont i docieplenie sali gimnastycznej pochłonęło 400.000 zł, z czego 100.000 pozyskano z Powiatu Głogowskiego, 170.000 zł to środki pozyskane z Fundacji Polska Miedź, a 130.000 zł pochodzi z budżetu Gminy Żukowice. Sala gimnastyczna służy uczniom obu szkół w Nielubi – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Więcej…
 
PRÓBNA EWAKUACJA W GIMNAZJUM
środa, 15 października 2014
altDnia 15.10.2014r. uczniowie klas I Gimnazjum w Nielubi uczestniczyli w pogadance dotyczącej zagrożeń,  bezpieczeństwa i procedur przeciwpożarowych.
Pogadankę przeprowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Głogowie. Jej głównym celem było kształtowanie u uczniów właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Następnie odbyła się próbna ewakuacja, gdzie uczniowie w praktyce mogli wykorzystać wiedzę na temat procedur p/poż.                                                                                                                   
Po zakończeniu próbnej ewakuacji uczniowie zapoznali się  z wyposażeniem wozu strażackiego. Była to również żywa lekcja zawodoznawcza, bowiem uczniowie zadawali liczne pytania funkcjonariuszom  dotyczące  służby w straży pożarnej, zasadach działania sprzętu itd.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
wtorek, 14 października 2014
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy informuje, że w toku prowadzonego przez Wójta Gminy Żukowice postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej w Obiekcie Głogów", wydało decyzję nr SKO/OS-414/266/2014 z dnia 25.09.2014 r. umarzającą postępowanie odwoławcze.

treść decyzji
 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
wtorek, 14 października 2014
W dniu 21 października 2014r. na terenie Gminy Żukowice odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.

Każdy mieszkaniec może pozbyć się zużytego lub niepotrzebnego sprzętu w postaci  np. starej pralki, lodówki, telewizora, czy chociażby zużytych baterii. Zbiórka została zorganizowana przez Gminę Żukowice przy współpracy z firmą AGeko z Lubina.
Więcej…
 
DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ
wtorek, 14 października 2014
 Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom jednostek oświatowych składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech Państwa zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń owocuje mądrością uczniów oraz rozwijaniem w nich pasji do poznawania i ulepszania naszego świata, a codziennej pracy towarzyszą: spełnienie zawodowe, uznanie Rodziców oraz zaufanie i szacunek Społeczeństwa.

Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy Żukowice
                                                                      Jarosław Szmidt                 Krzysztof Wołoszyn
 
PROFILAKTYKA W GIMNAZJUM
wtorek, 14 października 2014
alt
Uczniowie klasy Ia i Ib uczestniczyli  10.10.2014r. w zajęciach profilaktycznych nt. „Odpowiedzialność karna nieletnich”.  Zajęcia wynikają z Planu Profilaktyki Gimnazjum w Nielubi 2014/2015 jako działanie dotyczące przeciwdziałaniu agresji i przemocy, zapobieganiu demoralizacji nieletnich oraz niedostosowaniu społecznemu.                                  

Warsztaty dla naszych uczniów przeprowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.  Celem zajęć było przeciwdziałanie przestępczości nieletnich, kształtowanie umiejętności analizowania swoich zachowań i refleksji nad własnym postępowaniem, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz nieuchronności kary przy dokonywaniu czynów zabronionych, a także wskazywanie mechanizmów powstawania niepożądanych społecznie zjawisk. Udział uczniów klas I w zajęciach warsztatowych jest już tradycją w naszej szkole, a wyposażenie uczniów   w wiedzę dotyczącą  odpowiedzialności karnej nieletnich  sprawi, że znając  konsekwencje wynikające z podejmowanych zachowań ryzykownych będą bardziej odpowiedzialni za własne czyny i będą dokonywać właściwych wyborów.
Więcej…
 
ZAJĘCIA FLORYSTYCZNE Z OKAZJI DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
poniedziałek, 13 października 2014
Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu serdecznie zapraszają chętne Panie na warsztaty florystyczne z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.

Zajęcia odbędą się w dwóch miejscowościach: Nielubia i Szczepów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na zamieszczonych poniżej plakatach.

Plakat Nielubia

Plakat Szczepów
 
ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KROMOLIN
piątek, 10 października 2014
alt
alt
Dobiegły końca prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kromolin". Przedmiotem zadania był kompleksowy remont świetlicy wiejskiej polegający min. na kompleksowej wymianie podłóg, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie całkowitej instalacji elektrycznej, malowaniu, remoncie sanitariatów, kuchni, sali głównej, korytrytarza, tarasu, wymianie obróbek blacharskich dachu, wykonanie podestu i schodów zewnętrznych. Ponadto obiekt wyposażono w instalację gazową, wentylacyjną i klimatyzację. Wartość całego zadania to kwota blisko 400 000,00 zł, z czego prawie 200 000,00 zł to kwota pozyskana z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Więcej…
 
ZAADOPTUJ PSA
czwartek, 09 października 2014
Pod opieką głogowskiego stowarzyszenia pomocy zwierzętom AMICUS znajdują się trzy pieski czekające na adopcję. Są to Laser, Orion i Doxi. Poniżej znajdują się krótkie opisy piesków i ich zdjęcia .

Jeżeli chcesz któregoś zaadoptować skontaktuj się z stowarzyszeniem AMICUS tel. 698 305 889.
Więcej…
 
WÓJT GMINY ŻUKOWICE PRZYZNAŁ STYPENDIA NAUKOWE
czwartek, 09 października 2014
alt
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn przyznał stypendia naukowe. Stypendia naukowe powędrowały do 26 najzdolniejszych uczniów zamieszkujących stale na terenie Gminy Żukowice, niezależnie od miejsca usytuowania placówki w której się uczą. Stanowiły one formę nagrody za pracowitość, a także motywację do osiągania jak najwyższych wyników.
Uroczystość odbyła się w środę 8 października w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nielubia. Stypendia otrzymało 26 uczniów - łącznie 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Glogowskim, 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi oraz 8 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi , natomiast 3 uczniów uczęszczało do szkół spoza terenu Gminy Żukowice. Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn wręczył stypendystom gratyfikacje pieniężne (po 300 zł), dyplomy i upominek, natomiast do rodziców trafiły listy gratulacyjne. Stypendia zostały rozdane uczniom, niezależnie od statusu materialnego rodziców.
Więcej…
 
MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY I ETAP
czwartek, 09 października 2014
Został zakończony I etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice. Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
Prace obejmowały usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów i posesji osób fizycznych, a także obiektów użyteczności publicznych będących w zarządzie gminy Żukowice. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 42,47 Mg wyrobów zawierających azbest. Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania w kwocie 16 069,22 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 18 904,97 zł. 
Więcej…
 
ZBIÓRKA RZECZY WIELKOGABARYTOWYCH
czwartek, 09 października 2014
 Zbiórka rzeczy wielkogabarytowych tj. odpady o dużych i nietypowych rozmiarach takie jak: meble  (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody),dywany, materace, wózki dziecięce, rowery odbędzie się:
 
1. W dniu 13 października 2014 r.  z miejscowości: Słone, Kamiona, Żukowice, Nielubia, Bukwica, Dankowice, Zabłocie, Glinica, Kłoda, Słoćwina
 
2. W dniu 20 października 2014 roku z miejscowości:  Zameczno, Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Góra Św. Anny, Mierzów, Wiekowice, Dobrzejowice,  Czerna, Brzeg Głogowski

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
środa, 08 października 2014
altRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że w toku prowadzonego przez Wójta Gminy Żukowice postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozpoznaniu złoża rud miedzi Radwanice - Gaworzyce metodą podziemną w obszarze Dankowice, wyraziła opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.

Treść obwieszczenia
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 81
Top! Do góry